Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podmínky pronájmu

PODMÍNKY PRONÁJMU PŘÍVĚSU

 

1. Přívěs se objednává na základě osobního nebo telefonického ujednání. Zákazník je povinen prokázat svojí totožnost platným občanským průkazem (eventuelně řidičským průkazem či pasem).

2. Pravdivost uvedených údajů potvrdí zákazník /organizace/ podpisem /razítkem/ a ověřuje se pomocí občanského a řidičského průkazu resp. pasu .

3. Přívěsy je možno pronajímat jen osobám starším 18 let a vlastnícím řidičský průkaz(a potřebné skupiny řidičského oprávnění).

4. Půjčovna potvrzuje ,že přívěs je v řádném technickém stavu a že při správném použití splňuje svůj účel .

5. Časová sazba je stanovena za každých 24 hodin.

6. Při prodlení s vrácením vleku nejdéle o 5 dní bude přívěs odebrán s možnou účastí Policie ČR a kromě denní sazby bude účtována pokuta 5 % z dlužné částky za každý započatý den.

7. Nákladní přívěsy nejsou pojištěny, za veškeré škody na přívěsu nebo odcizení zodpovídá zákazník.

8. Zákazník svým podpisem potvrzuje,že:

      - přívěs převzal v řádném technickém stavu

      - přívěs bude používán v souladu se svým určením /tzn.zákazník. nebude úmyslně přívěs ničit, používat v těžkém terénu , montovat na přívěs přídavná zařízení, dělat úpravy , odstraňovat nápisy , přetěžovat jej apod./

9. Při jízdě mimo území ČR přebírá zákazník veškerou zodpovědnost za přívěs.

10. Zákazník je zodpovědný za veškeré škody způsobené špatným zacházením a porušení podmínek půjčovny a je povinen půjčovně uhradit případnou vzniklou škodu.

11. Za silně znečištěný přívěs zvenčí se sjednává zvláštní poplatek ve výši 100,- Kč.

12. Proražené a jinak poškozené pneumatiky hradí zákazník.U přívěsů je max.povolená rychlost (dle přívěsu)km/hod, při překročení veškeré škody vzniklé tímto hradí zákazník.

13. Při poruše přívěsu je zákazník povinen jej přistavit nejbližší opravně .V případě , že by náklady na opravu přesáhly hodnotu 200,-Kč musí mít k opravě souhlas půjčovny, v případě porušení této podmínky je zákazník povinen zaplatit provedenou opravu a půjčovna nemá povinnost uhradit tuto opravu zákazníkovi .

14. Případné odcizení přívěsu musí být hlášeno Policii ČR. Případná havárie musí být hlášena polici v souladu s platnými právními předpisy. Přívěsy nejsou havarijně pojištěny, veškeré škody hradí zákazník a to maximálně do 14 dnů od škodné události. Přívěsy mají sjednané povinné ručení.

15. Půjčovna si vyhrazuje právo účtovat ušlý zisk za dobu nutnou k opravě přívěsu.
16.Smlouvu lze prodloužit pouze osobním jednáním (s vypsáním nové smlouvy).

17.Zákazník je povinen přívěs vrátit v dohodnutém termínu /tj.den a hodinu/. Pokud tak neučiní, do 2 hod maximálně se toleruje původní sazba, 5 hod maximálně účtuje se poloviční sazba a nad 5 hod účtuje půjčovna za každých započatých 24 hod plnou paušální sazbu. Pokud přívěs nebude vrácen do 24 hodin, bude Policii ČR hlášen jako odcizený.

18. Zákazník se savazuje ,že přívěs nebude půjčen ani pronajímán třetí osobě.
20.Půjčovna si může pro svoji jistotu zákazníka vyfotogafovat společně se zapůjčeným přívěsem a ten s tímto souhlasí.

19. Výše uvedená pravidla pronájmu jsou smluvní (je možné je po vzájemné dohodě individuálně upravit). Případná změna podmínek však musí být do smlouvy poznamenána.

 

Zákazník souhlasí se smluvními podmínkami pro půjčení přívěsů a na důkaz toho připojuje svůj podpis na přední část smlouvy